Mizmer Bireysel Danışmanlık

Psikolojik ve Pedagojik Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık | Hizmetlerimiz

Psikolojik ve Pedagojik Danışmanlık

Çocuk, genç ve ailelere yönelik psikolojik ve pedagojik danışmanlık hizmetlerimizin temelinde çocuklarının tüm potansiyellerini ortaya koymalarına yardımcı olacak, çocukların beklenti, yaşama bakış açısı ve ihtiyaçlarına karşılık verebilecek, bireysel farklılıklarının merkeze alındığı bir yaklaşım sunulmaktadır. Bu yaklaşımın temelinde, çocukların tüm olumlu potansiyel ve yeteneklerinin, aynı zamanda olumsuzluğa açık riskli özelliklerinin biyolojik belirleyicisi olan ve yaşam boyu değişmeyen bir çekirdek olan “mizaç” kavramı yer almaktadır. Böylelikle her bir çocuk için değişmeyen mizaç tipi temelinde, anne ve babaların sorularına yanıt verebilecek ve onlara bilimsel temellere dayanarak yön verebilecek tutarlı bir yaklaşım sunulmaktadır.

Bizler psikolojik ve pedagojik danışmanlık hizmetlerimizle çocuklara ve ailelere çok yönlü bir hizmet veriyoruz. Sunduğumuz bu çok yönlü hizmetle birlikte kısa sürede problemlerinize ışık tutmayı, yolunuza rehberlik etmeyi amaçlıyoruz.

- MİZMER
 

+

Mizaç Tipine Özgü Sağlıklı Karakter ve Kişilik Gelişimi Desteği

Çocuklarda sağlıklı bir karakter ve kişilik gelişimi için öncelikle çocukların mizaç tipi iyi bilinmelidir. Bununla birlikte, çocuğun karakter ve kişilik yapısının sağlıklı olabilmesi, mizaç tipinin ihtiyaçlarına uygun ebeveynlik tutumlarıyla mümkün olur. Ebeveynin kendi mizaç tipi ise onların ebeveynlik tutumlarını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Dolayısıyla ebeveyn, kendi mizaç özelliklerini, motivasyonlarını, beklentilerini ve bunların sonucu olan tutumlarını göz önünde bulundurmalı, kendi özelliklerine ait tutumların çocuğu ne şekilde etkilediğini öncelikle dikkate almalıdır. Bu açıdan bakıldığında anne ve babaların, çocuklarının mizaç farklılıklarını, yeteneklerini, algı ve değerlendirme tarzlarını dikkate almaları, onların potansiyellerinin sağlıklı bir şekilde gelişip ortaya çıkması için hem kendi hem de çocuklarının mizaç tipini çok iyi tanıması ve anlaması amaçlanmaktadır. Mizmer uzmanları, çocukların sağlıklı karakter ve kişilik gelişimini, aile ekosistemi içinde ele almaktadır. Hem çocuğun hem de çocuğun karakter ve kişilik gelişimine önemli bir etkisi bulunan aile bireylerinin mizaç tipini değerlendirmektedir. Böylece her bir aile bireyinin mizaç potansiyellerini göz önüne alan etkili bir çocuk merkezli karakter ve kişilik gelişim desteği sunmaktadır.

+

Çocuk Gelişim Taramaları

Çocuklarda gelişim geriliklerinin erken tanınabilmesi için motor-hareketsel, emosyonel ve bilişsel gelişimin belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerekir. Çocuklardaki gelişim problemlerinde erken tanı, olabilecek sorunlar için önlem alınmasını ve çocuğun karşılaşabileceği çevresel ve yapısal sorunların erken saptanmasını sağlar. Mizmer uzmanları bu alanda çeşitli gözlem, teknik ve test yöntemleriyle çocuğunuzun gelişimini titizlikle tespit ve takip etmektedir.

+

Yetenek ve Zeka Belirleme

Zeka ve yetenek, çocuğun mizaç özellikleri ile yaşam boyu etkileşen önemli faktörler olarak kişilik gelişiminde çok kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle çocuğun erken yaşta zeka ve yeteneklerinin keşfedilmesi sağlıklı gelişim açısından büyük önem taşımaktadır. Özel olarak Mizmer'de belirlenen zeka ve yetenek alanları ve düzeylerinin, çocuğun mizaç tipi için nasıl bir anlam ifade ettiğinin (belirli zeka ve yetenek özelliklerine sahip olmanın onun öznel dünyasında nasıl bir anlam taşıdığının) belirlenmesi, bunları tüm yaşamına etki edecek şekilde maksimum düzeyde verimli kullanabilmesine destek olmaktadır.

+

Çocuk Gelişim Sürecinde Anne Baba İletişimi

Sağlıklı iletişim, bireylerin hem kendilerini hem de muhataplarını iyi tanıyabilmesi ve aktarılan mesajları açıklıkla algılayıp anlayışla karşılayabilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda ebeveynlerin kendini tanıması, hem sağlıklı bir iletişimin başlatıcılığını üstlenmek hem de çocuğun kendini tanımasına katkı sağlayabilmek açısından çok önemlidir. Kendini ve çocuğunu objektif bir biçimde tanıyan ve gerçekçi beklentilere sahip olan ebeveynler, çocuklarının kendini tanıyan, iletişime açık ve anlayışlı bireyler olabilmesine katkı sağlayabilmektedirler. Mizmer'de hem ebeveynlerin hem çocuklarının mizaç, kişilik ve karakter özellikleri belirlenmekte, iletişimin "aile dinamiklerine özgü" püf noktaları hakkında öneriler sunulmaktadır.

+

İstenmeyen Davranışlara Müdahale

Çocuklarda istenmeyen davranışlar çeşitli ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı olarak, çocuğun iç çatışmalarını ve huzursuzluklarını davranışa yansıtması sonucu ortaya çıkmaktadır. Davranış problemleri her çocukta farklı nedenlerle görülebilmektedir. Aynı gibi görünen davranış problemlerinin altında ise çocuğun mizaç tipine bağlı olarak farklı nedenler yatabilmektedir. Diğer yandan istenmeyen davranışların önlemesi ve durdurulmasında en etkili ve kalıcı müdahale, istenmeyen davranışın ana kaynağına yönelik olanlardır. Mizmer'de çocukta görülen istenmeyen davranışlar, bu davranışları ortaya çıkartan nedenlerle birlikte mizaç tipi bağlamında değerlendirilmekte ve kaynağa yönelik etkili çözüm önerileri sunulmaktadır.

+

Sosyal Beceri ve Problem Çözme Becerilerini Geliştirme

Çocuklarda sosyal beceri gelişimi en az diğer gelişimsel basamaklar kadar önemlidir. Başkalarının düşüncelerini anlayabilmek, ortamı okuyabilmek, ahlak ve görgü kurallarına uyabilmek, diğer insanlarla iletişim kurabilmek, yeterli sosyal beceriye sahip olan çocukların sergileyebilecekleri davranışlardır. Mizmer'de hem grup çalışmaları hem bireysel çalışmalarla çocuğun kendi geleceğini adım adım şekillendirmesi ve çok yönlü kazanılmış sosyal beceriler geliştirmesi amaçlanmaktadır.

+

Yeme Problemleri

Yemek yeme, hayatta kalabilmek için ortak bir ihtiyaç olmakla birlikte, yeme alışkanlıkları bireyden bireye değişebilmektedir. Bazı bireyler için yemek yemek başlı başına bir keyifken, bazıları için ise oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Dolayısıyla yeme davranışlarının bireysel farklılıklar bağlamında incelenmesi önem taşımaktadır. Mizmer'de iştahsızlık, yemek seçme, kendi başına yememe gibi problemler ve sağlıklı yeme alışkanlıkları kazanma gibi konular mizaç temelinde ele alınmakta ve bireysel farklılıklara uygun yaklaşımlarla değerlendirilmektedir.

+

Akademik Performans Geliştirme

Bireylerin akademik performansını etkileyen motivasyon, ilgi, yetenek, beceri, çevre şartları gibi birçok faktör bulunmaktadır. Mizmer'de çocukların mizaç tipi çerçevesinde tüm yetenek ve becerileri ele alınmakta ve bu çerçevede yürütülen bir akademik performans geliştirme programı sağlanmaktadır. Bu programla birlikte performansını en üst düzeye çıkartmak ve tüm yaşamı boyunca kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

+

Travma Sonrası Destek

Travma fiziksel olarak yaşanan olumsuzluklar, kazalar, yaralanmalar, duygusal ve bilişsel sorunlar nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Travma, uygun bir yaklaşım sergilenmediğinde çocuğun yaşamı boyunca üzerinde taşıyacağı psikolojik izler bırakabilmektedir. Yaşanan travmatik olayın nasıl algılandığı ve nasıl etkiler bıraktığı bireyden bireye değişiklik gösterebilmektedir. Dolayısıyla travmaya etkili bir müdahale, travmatik olayın algılanışı, bireyde bıraktığı izlerin büyüklüğü ve türünün iyi anlaşılmasına bağlıdır. Mizmer'de travma yaşantısı, çocuğun yaşamındaki öznel karşılıklarıyla birlikte değerlendirilmektedir. Yaşamdaki temel motivasyon ve algı önceliklerini belirleyen mizaç tipi bağlamında uygun baş etme stratejileriyle güçlendirilen çocuğun, yaşanan travmatik olayla sağlıklı bir biçimde başa çıkması amaçlanmaktadır.

+

Kaygı

Kaynağı anlaşılmayan ve dolayısıyla doğru ve etkili bir yaklaşımla sakinleştirilmeyen kaygılar, çocukların kişiliğinde önemli izler bırakabilmektedir. Mizmer'de Dokuz Tip Mizaç Modeli çerçevesinde çocukların kaygılarının kaynağını tespit etmek ve kaygılarıyla baş etmelerine yönelik en etkili ve doğru yaklaşımı belirlemek öncelikli olmaktadır. Ardından çocukların mizaç tipine uygun olarak ihtiyaç duydukları desteği sunmak ve diğer yandan anne-babaları “çocuklarının kaygıları karşısında nasıl davranmaları gerektiği konusunda adım adım bilgilendirmek ve yönlendirmek" amaçlanmaktadır.

+

Sınav Kaygısı (SK)

Bazı öğrenciler; performanslarını olumsuz etkileyecek düzeyde, çok sık ve çok şiddetli sınav kaygısı yaşamaktadırlar. Mizmer'de çocuğun doğuştan gelen ve yaşam boyu değişmeyen mizaç tipi temelinde “yaşamdaki temel arayışları, algısal öncelikleri ve yaşamdan beklentileri” saptanmaktadır. Bu sayede sınava nasıl bir anlam yüklediği anlaşılmaktadır. Bu da en kısa süre içinde sınav kaygısıyla baş etmenin “o çocuğa özgü” en doğru ve en etkili yönteminin belirlenmesine yardımcı olmaktadır.

+

Depresyon

Depresyon genellikle yetişkinlerin yaşadığı düşünülse de aslında çocukların da yaşadığı bir sorundur ve önemi son yıllarda ortaya konmuştur. Çocukların mutsuzluk-keyifsizlikle ilgili duygu ve düşüncelerini açıkça paylaşmamaları nedeniyle yaşadıkları depresyon, yetişkinlere göre daha sık gözden kaçabilmektedir. Oysa çocuklar, depresyon belirtilerini mizaç tipine özgü olarak faklı şekillerde (hırçınlık, yaramazlık, çabuk ağlama, mızmızlık, çok hareketlilik v.b.) ifade etmektedir. Çocuklarla ilgili "söz dinlemiyor, hırçın, yaramaz, yerinde durmuyor" gibi şikayetlerin altında çoğu zaman yaşadıkları depresyon yatabilmektedir. Dolayısıyla çocukların depresyona girme nedenleri, depresyonu nasıl algıladıkları ve yaşadıklarının bireysel olarak değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Mizmer'de çocuğun öncelikle depresif davranış, duygu ve düşünceleri, onun yaşamdaki temel motivasyonunu belirleyen mizaç tipi temelinde anlaşılmakta ve ona uygun bir danışmanlık planı yürütülmektedir.

SORULARINIZI CEVAPLAMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ