Mizmer Bireysel Danışmanlık

Bilimsel Makaleler

Bireysel Danışmanlık | Bilimsel Makaleler
Mizmer Blog
Mizaç Merkezli Bireysel Psikoterapi Mümkün mü: Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne Dayalı Bir Öneri
Uzm. Dr. Enver Demirel Yılmaz - Psikolog Özge Ünal - Uzm. Dr. Görkem Gençer - Prof. Dr. Ömer Aydemir ...
Mizmer Blog
Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne Göre Kişiliğin Statik / Değişmez ve Dinamik / Değişebilir Doğası: Bir Öneri
Uzm. Dr. Enver Demirel Yılmaz - Psikolog Özge Ünal - Uzm. Dr. Görkem Gençer - Prof. Dr. Ömer Aydemir Özet İnsan davranışlarını anlamayı amaçlayan araştırmacılar, uzun yıllardır mizaç ve kişilik üzerine birçok görüş ortaya koymuşlardır. Çalışmalarında bir kısmı mizacı, bir kısmı ise kişiliği merkeze almış, mizaç ve kişiliğin birbirinden farklı birç...
Mizmer Blog
Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) Çerçevesinde Mizaç Temelli Kişilik Gelişimi ve Değerler Yaklaşımı: Eğitim Modeline Giriş
Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne (DTMM) göre her insan, belirli bir algısal yönelim ve motivasyonla dünyaya gelir. Bir kişinin dünya ile bağlantısı ve ilişkisi de bu algısal yönelim ve motivasyonu içeren mizaç temelinde başlar. DTMM’ye göre huy / mizaç; doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, bir bireyi diğerinden ayıran ayırıcı özellikler (traitler) bütünüdür (Yılmaz, 2010, Yı...
Mizmer Blog
A Proposal About Multidisciplinary Nature Of Temperament: A Perspective Of Individual Differences Based On Temperament According To Nine Types Temperament Model in Preschool Education
Abstract Background: Number of studies about individual differences based on temperament, effect of personality on education environment and importance of temperament in education have increased day by day. Nowadays, many temperament models are resources for education researches. Moreover, preschool education approach focused on temperament does not attract attention for determination of individual differences and for practice school application. Method: This study...
Mizmer Blog
Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Psikobiyolojik Kişilik Modeli ve Afektif Mizaç Modeli Arasındaki İlişki
Uzm. Dr. Enver Demirel Yılmaz - Uzm. Dr. Görkem Gençer - Psikolog Özge Ünal - Psikolog Alp Örek - Prof. Dr. Ömer Aydemir - Yrd. Doç. Dr. Erdem Deveci - Prof. Dr. İsmet Kırpınar Özet Amaç:Bu çalışmanın amacı, yeni bir mizaç modeli olan Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) ile Psikobiyolojik Kişilik Modeli (PKM) ve Afektif Mizaç Modeli’nin (AMM) kategori ve boyutları arasındaki o...
Mizmer Blog
Dokuz Tip Mizaç Modeli’nin Kişilik Bozukluklarıyla İlişkisi
Bu çalışmanın amacı; kişilik bozukluklarını, mizaç özellikleri ve maladaptif kişilik özellikleri bağlamında değerlendiren yeni bir mizaç modeli olan Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) tiplerinin hangi kişilik kategorilerine karşılık geldiğinin ve kavramlaştığının saptanmasıdır. Örneklem, herhangi bir kişilik bozukluğu saptanmış 117 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılara SCID II ve Dokuz Tip Mizaç Ö...
Mizmer Blog
Enneagram’dan Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne: Bir Öneri
Enver Demirel Yılmaz - Ali Görkem Gençer - Özge Ünal - Ömer Aydemir Mizaç, karakter ve kişilik kavramları, bireyler arası farklılıkları konu alan birçok disiplin tarafından ele alınmaktadır. Birbiriyle ilişkili ancak farklı olan bu kavramlar, sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. Enneagram Sistemi’nin yorumlanmasıyla oluşturulan yeni bir mizaç modeli olan Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM); bu k...
Mizmer Blog
Tarihsel bir sistemin yeni bir mizaç modeline evrimi: Dokuz Tip Mizaç Modeli
Enver Demirel Yılmaz - Ali Görkem Gençer - Ömer Aydemir Mizaç ve kişilik gerek kişileri anlamada, gerekse psikopatolojilere yarattığı yatkınlığı formüle etmede önemli bir değişkendir. Mizaç ve kişiliğin tanımının, kapsamının ve ilişkilerinin belirlendiği; kategorik olarak mizaç/kişilik tipi denilebilecek yapıların hangi çekirdek özellikleri içerdiğinin; bu yapıların normal...
Mizmer Blog
Dokuz Tip Mizaç Ölçeği Ergen (DTMÖ-E) Formunun Geçerlik- Güvenirliği ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle Mizaç Tipleri Arasındaki İlişki
Bu çalışmanın amacı, Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM)’ne dayalı olarak erişkinler için geliştirilen Dokuz Tip Mizaç Ölçeği'nin (DTMÖ) 11-16 yaş arası ergen formunu (DTMÖ-E) geliştirmek (Çalışma I) ve DTMM tipleri ile Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) arasındaki ilişkiyi incelemek ve değerlendirmektir (Çalışma II). Çalışma I’in örneklemi 11-16 yaş aralığındaki ...
Mizmer Blog
The Relation between the Nine Types Temperament Model and the Five Factor Personality Model in a Turkish Sample Group
ABSTRACT Aims: In this study, the probable relationships between the types and factors of the Five Factor Model of Personality (FFM), which is a contemporary personality model, and the Nine Types Temperament Model (NTTM), which is a new temperament model, were investigated. Separately, the power of some of the types of NTTM to predict the dimensions of FFM was evaluated, as well. Original Research Article Yılmaz et al.; BJMMR, 11(4): 1-11, 2016; Article no.BJMMR.20303 2...
Mizmer Blog
Dokuz Tip Mizaç Ölçeği’nin Güvenilirlik ve Geçerliği
Uzm. Dr. Enver Demirel Yılmaz - Uzm. Dr. Ali Görkem Gençer - Prof. Dr. Ömer Aydemir - Dr. Ayşe Yılmaz -Doç. Dr. Sermin Kesebir - Psikolog Özge Ünal - Psikolog Alp Örek - Prof. Dr. Mustafa Bilici Özet Bu çalışmada, benlik mekanizmalarını dokuz kişilik tipi ile açıklayan Enneagram Sistemi’nin yeniden yorumlanması ile oluşturulan ve günümüzde geçerlilik ve güvenilirli...